MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1) TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

1.1 SATICI BİLGİLERİ

Ünvan: BURCU TALU ŞAHIS ŞİRKETİ
Adres: Eskişehir Yolu, Dumlupınar Bulvarı, Mustafa Kemal Mahallesi No: 274 C2 Blok Daire:58 Kat : 9 Çankaya/Ankara
Telefon: 0533 224 6262
Eposta: info@nananailart.com

2) TANIMLAR


Alıcı : Bir ürün, mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi
Satıcı: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye ürün, mal veya hizmeti sunan kişiyi
Taraflar: Alıcı ve Satıcıyı
Aracı Hizmet Sağlayıcı: PAYTR Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme: Satıcı ve Alıcı arasında akdedilen işbu sözleşmeyi
Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u
Yönetmelik: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni
Nana / Firma: Burcu Talu Şahıs Şirketi

Websitesi: nananailshop.com

3) KONU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu Sözleşme’nin konusunu; Alıcı’nın, Firma’ya ait Websitesi, Satıcı’ya ait ürün, mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak satın aldığı ürün, mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı Firma ile akdetmiş oldukları Websitesi Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu ürün, mal veya hizmetin satışında Firma’nın herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

4) SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, MAL VEYA HİZMETLER

Alıcı tarafından satın alımı gerçekleştirilen ürün, mal veya hizmetlerin detayları, vergiler dahil peşin satış tutarları ve adet bilgileri belirtilmektedir.

5) TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından ürün, mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürün, mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Satın alınması konusu ürün, mal veya hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirerek ve varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.

6) ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, Websitesi’nde yer alan Sözleşme konusu ürün, mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile varsa teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ürün, mal veya hizmetin satın alınmasından sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürün, mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür.

Alıcı, Websitesi’nde Satıcı tarafından satışa arz edilen ürün, mal veya hizmetlerin niteliği, yazılı ve /veya görüntülü açıklamaların doğruluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ürün mal veya hizmetin aslı ile ilgili Firma’nın bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı, websitesi üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun Satıcı’nın ürün, mal veya hizmeti satmaktan vazgeçmesi veya ürün, mal veya hizmete verilen teklifleri iptal etmesi halinde, bu durumdan ötürü Firma’nın hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Websitesi’nden satın almaya çalıştığı ürün, mal veya hizmetin her ne suretle olursa olsun tedariğini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı, Websitesi’nde Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde Firma’nın kendisine ait kullanıcı bilgilerini kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı-Satıcı, Kanun kapsamında birbirlerine karşı tüm sorumlulukların kendilerine ait olduğunu, birbirleri arasında kaynaklanan her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten Firma’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacağını ve Yönetmelik’e uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Görüşme esnasında gerçekleşebilecek internet, mikrofon ve kamera erişiminin kesilmesi/kopması halinde yaşanabilecek her türlü durumdan Taraflar sorumludur ve hiçbir şekilde cayma hakkı yoktur.

7) SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, Sözleşme konusu ürün, mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya sağlanmasından sorumludur.

Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürün, mal veya hizmeti süresi içinde sağlayamaz ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

Satıcı, Websitesi’nde satışa arz ettiği ürün, mal veya hizmetin mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve ürün, mal veya hizmetin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı, satışa arz ettiği ürün, mal veya hizmetin Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Websitesi’nin belirli yerlerinde belirtilen, Websitesi’nin ve Websitesi’nde sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşulara aykırı olmadığını ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı ürün, mal veya hizmeti zamanında, sorunsuz Websitesi’nde belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak gerçekleştireceğini; ürün, mal veya hizmetin Alıcı’ya satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı-Satıcı, Kanun kapsamında birbirlerine karşı tüm sorumlulukların kendilerine ait olduğunu, birbirleri arasında kaynaklanan her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten Firma’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacağını ve Yönetmelik’e uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Görüşme esnasında gerçekleşebilecek internet, mikrofon ve kamera erişiminin kesilmesi/kopması halinde yaşanabilecek her türlü durumdan Taraflar sorumludur ve hiçbir şekilde cayma hakkı yoktur.

8) NANA ‘IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Firma, Websitesi’nde sunulan ürün, mal ve hizmetleri her zaman, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Firma, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Taraflar, Firma’nın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Firma tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Taraflar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Taraflara aittir.

Firma, Websitesi’nde sağlanan ürün, mal veya hizmetler ile ilgili olarak Taraflar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

Firma, Taraflar arasında Websitesi üzerinden gerçekleşen ve Websitesi’nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Websitesi’nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Firma tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Firma, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Taraflar’ı yazılı uyarabilir ve/veya Tarafların üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir. 

Firma, Websitesi’nin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Websitesi’nin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez.

Firma, Websitesi’ne yüklenen ve veya indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.

Firma, Taraflar’ın satışa arz ettikleri ürün, mal veya hizmet ile ilgili bilgileri istatistiksel bilgi toplamak amacıyla kullanabilir.

9) CAYMA HAKKI

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürün, mal veya hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın alma tarihinden ürün, mal veya hizmetin gerçekleşmesine kadar olan süre içinde cayma hakkını kullanabilir.

Alıcı, cayma hakkını Websitesi’ne giriş yaparak Websitesi’nde yer alan Alınan Randevular üzerinden “İptal et” bağlantısına, Paketlerim üzerinden “Üyeliği iptal et” bağlantısına tıklayarak kullanabilir. Alıcı, cayma süresi içinde hizmeti, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

Alıcı’nın cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Alıcı’nın ilgili ürün, mal veya hizmete ilişkin Satıcı veya Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya yaptığı tüm ödemeler Alıcı’ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir. Kredi kullanılarak yapılan satın alma işlemlerinde, cayma hakkının usulüne uygun kullanıldığı durumlarda ürün bedeli kredi ile ilişkili hesaba iade edilecektir.

Firma, işbu Sözleşme’nin tarafı olmadığından Alıcı’nın, Firma’ya karşı cayma hakkı yoktur ve Firma’dan bedel iadesi veya hizmet değişim talep edemez.

10) UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Kanun ve Yönetmelik kapsamında satılan ürün, mal veya hizmet ilişkin sorumluluk bizzat Satıcı’ya aittir. Bununla birlikte Alıcılar satın aldıkları ürün, mal veya hizmetlerle ilgili şikayetlerini Satıcı’ya doğrudan veya Firma üzerinden iletecektir. Şikayetin Firma’ya iletilmesi halinde Firma sorunun çözülmesi için mümkün tüm desteği sağlayacaktır.

İşbu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Alıcı’nın yerleşim yerindeki hizmet satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki il veya ilçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

11) TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı’nın kredi kartı ile yapılmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu Kredi Kartı Sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

12) BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma Websitesi’nde yer alan Mesajlarım veya elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın ve Firma’nın Resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13) SORUMLULUK VE SINIRLAMALAR

Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, Firma, Websitesi ya da Websitesi’nin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Websitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.

Firma, Websitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.

Firma koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Taraflar’ın bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

Firma 3. kişilerin Websitesi’nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir Satıcı’nın verdiği hizmetlerden veya Aracı Hizmet Sağlayıcı haricinde bir Alıcı’nın verilen hizmet karşılığında Satıcı’ya ödeme yapmamasından dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez.

14) YÜRÜRLÜK

Bu Sözleşme Websitesi kullanılmaya devam edildiği ve Nana tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte olacaktır. Sözleşme, Taraflar tarafından okunarak Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve ödeme tarihinde yürürlüğe girmiştir.